رپورتاژ موضوعی (سمنتیک)
قیمت پایه به ازای هر یک رپورتاژ: 100 هزارتومان

لینکسازی موضوعی (سمنتیک)
قیمت پایه به ازای هر یک رپورتاژ: 40 هزارتومان

لینکسازی PBN
قیمت پایه به ازای هر یک رپورتاژ: 30 هزارتومان

رپورتاژ PBN
قیمت پایه به ازای هر یک رپورتاژ: 50 هزارتومان

نرخ پایه در پکیج های تعدادی متفاوت هست.
پکیج های تعداد بالا نرخ پایه کمتری دارند.