سطح پلاتینی

میزان تخفیف: 50 درصد تخفیف دائمی
شرط کسب سطح: گذر از سقف 80 میلیون تومان خرید

پلن پلاتینی

سطح طلایی

میزان تخفیف: 35 درصد تخفیف دائمی
شرط کسب سطح: گذر از سقف 40 میلیون تومان خرید

پلن طلایی

سطح نقره ای

میزان تخفیف: 25 درصد تخفیف دائمی
شرط کسب سطح: گذر از سقف 20 میلیون تومان خرید

پلن نقره ای

سطح برنزی

میزان تخفیف: 15 درصد تخفیف دائمی
شرط کسب سطح: گذر از سقف 10 میلیون تومان خرید

پلن برنزی

سطح آبی

میزان تخفیف: 7 درصد تخفیف دائمی
شرط کسب سطح: گذر از سقف 5 میلیون تومان خرید

پلن آبی

سطح سفید

میزان تخفیف: 3 درصد تخفیف دائمی
شرط کسب سطح: گذر از سقف 3 میلیون تومان خرید

پلن سفید