سطح کاربری


برای شما شش سطح کاربری در نظر گرفتیم.
با گذر از سقف خرید تعیین شده
تخفیف دائمی دریافت می کنید

پلن پلاتینی

سطح پلاتینی

میزان تخفیف: 50 درصد تخفیف دائمی

شرط کسب سطح: گذر از سقف 80 میلیون تومان خرید

پلن طلایی

سطح طلایی

میزان تخفیف: 35 درصد تخفیف دائمی

شرط کسب سطح: گذر از سقف 40 میلیون تومان خرید

پلن نقره ای

سطح نقره ای

میزان تخفیف: 25 درصد تخفیف دائمی

شرط کسب سطح: گذر از سقف 20 میلیون تومان خرید

پلن برنزی

سطح برنزی

میزان تخفیف: 15 درصد تخفیف دائمی

شرط کسب سطح: گذر از سقف 10 میلیون تومان خرید

پلن آبی

سطح آبی

میزان تخفیف: 7 درصد تخفیف دائمی

شرط کسب سطح: گذر از سقف 5 میلیون تومان خرید

پلن سفید

سطح سفید

میزان تخفیف: 3 درصد تخفیف دائمی

شرط کسب سطح: گذر از سقف 3 میلیون تومان خرید

×